Odluka o izboru kandidata za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA
Dječji vrtić Bajka Strizivojna Braće Radića 170
31 410 Strizivojna
KLASA:112-02/23-01/01
URBROJ: 2121-111-03-23-5

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 57/22) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. godine donosi

O D L U K U

o izboru kandidata za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ na određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno–zamjena za porodiljni dopustu sklopu projekta „Poslijepodne iz bajke“ br. Ugovora UP.02.2.2.16.0198

Na radno mjesto zdravstveni voditelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno-zamjena za porodiljni dopust, do 01.08. 2023. -1 izvršitelja/ica prima se:

Severina Sever

O b r a z l o ž e nj e

Natječaj za radno mjesto ZDRAVSTVENI VODITELJ na određeno nepuno radno vrijeme- od 33 sata tjedno-zamjena za porodiljni dopust do 01.08.2023 u sklopu projekta „Poslijepodne iz bajke“ br. Ugovora UP.02.2.2.16.0198. -1 izvršitelja/ica, raspisan je 9. siječnja 2023. godine u trajanju od 8 dana od dana objave natječaja. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ). Javni natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenoj internetskoj stranici Vrtića.
Ukupno je zaprimljeno dvije(2) prijave.
Na temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjetima Natječaja, provedenog testiranja, odnosno intervjua s kandidatima i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće je donijelo odluku kao u izreci.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Domagoj Stolnik, mag. iur., v.r.