JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 26. listopada 2021. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA

– 1 izvršitelj/ica -na neodređeno, 2 (dva) sata tjedno za rad u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Kandidati moraju ispunjavati:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
 • položen stručni ispit
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti će izabrani kandidat nakon dostavljanja obavijesti o izboru kandidata, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos)

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. zamolba ( vlastoručno potpisana)
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice)
 4. preslika važeće osobne iskaznice
 5. dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starije od mjesec dana
 6. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od 6 mjeseci
 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije od 6 mjeseci
 9. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na starije od 6 mjeseci.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i obvezno navesti na koje radno mjesto se prijavljuje.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19 i 84/21), članku  48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 28. listopada 2021. godine do 4. studenoga 2021. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

DJEČJI VRTIĆ BAJKA STRIZIVOJNA

Braće Radića 170

31 410 Strizivojna

 s naznakom «NE OTVARAJ – natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dječji vrtić Bajka Strizivojna, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto Zdravstvenog/e voditelja/ice.

Natječaj je objavljen na HZZ i oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili neprihvaćanja.

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

 

U Strizivojni,26. listopada 2021. godine

KLASA: 112-02/21-03/04

URBROJ: 2121/111-03-21-2

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Domagoj Stolnik, mag. iur.,v.r.