NATJEČAJ   ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje

 

                                                                             NATJEČAJ

                                                       ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na radno mjesto:

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ZDRAVSTVENA VODITELJICA

–  1 izvršitelj/ica -na neodređeno, 2 (dva) sata tjedno za rad u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna

 

UVJETI ZA RADNO MJESTO:

Kandidati moraju ispunjavati:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
 • položen stručni ispit ili položiti isti u zakonskom roku,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti će izabrani kandidat nakon dostavljanja obavijesti o izboru kandidata, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos)

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. zamolba ( vlastoručno potpisana)
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 4. dokaz o radnom stažu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starije od mjesec dana
 5. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od 6 mjeseci
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije od 6 mjeseci
 8. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na starije od 6 mjeseci.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) i obvezno navesti na koje radno mjesto se prijavljuje.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 29. rujna 2021. do 07.10.2021. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ  BAJKA STRIZIVOJNA

Braće Radića 170

31 410 Strizivojna

 s naznakom  «NE OTVARAJ –  natječaj za zdravstvenog/u voditelja/icu»

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dječji vrtić Bajka Strizivojna, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu. Vrijeme  i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na internetskoj stranici Dječjeg vrtića  Bajka Strizivojna.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto Zdravstvenog/e voditelja/ice.

Natječaj je objavljen na HZZ i oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili neprihvaćanja.

 

 

 

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

 

U Strizivojni, 27. rujna 2021. godine

KLASA: 132-01/21-03/10

URBROJ: 2121/111-03-21-1

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Domagoj Stolnik, mag. iur.,v.r.