Natječaj za prijem u radni odnos – pripravnik/ca

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje

 

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos za radno mjesto

 

 • Odgojitelj/ica pripravnik/ca na određeno vrijeme od godinu dana, uz probni rad od tri mjeseca – puno radno vrijeme– 1 izvršitelj/ica

 

Za prijem u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece, stručni prvostupnik predškolskog odgoja) ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij (magistar ranog i predškolskog odgoja)

 

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
 4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos kandidati moraju, uz vlastoručno potpisanu prijavu, priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  3. potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslika dokumenata na zahtjev Poslodavca.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Prijave na natječaj kandidati moraju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, 31410 Strizivojna, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naznakom– 

„Natječaj za odgojitelj/ica pripravnik/ca na određeno vrijeme – ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto Odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči DV Bajka Strizivojna, mrežnoj stranici DV bajka Strizivojna – www.djecjivrticbajka.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Bajka Strizivojna može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

U Strizivojni, 29. lipnja 2021. godine

KLASA: 132-01/21-03/8

URBROJ: 2121/111-03-21-1

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Domagoj Stolnik, mag. iur.,v.r.