NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ ICA

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna objavljuje

 

   NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ ICA

Natječaj se odnosi na prijem pripravnika/pripravnice kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 –  1 izvršitelj/ica – određeno puno radno vrijeme

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 •  prema odredbama članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine  br. 10/97,107/07,94/13 i 9/19) te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97).

–  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju


Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

 1. zamolba ( vlastoručno potpisana)
 2. životopis (vlastoručno potpisan)
 3. potvrda o statusu nezaposlenosti(izdana u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 4. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 5. dokaz o radnom stažu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO – izdano u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 6. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 7. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13):
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) ne starije od dana objave natječaja
 • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije od dana objave natječaja
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na starije od dana objave natječaja

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.


Rok za podnošenje prijava je od 9.8.2021. do 16.8.2021. godine.

Prijave se podnose preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

DJEČJI VRTIĆ  BAJKA STRIZIVOJNA

Braće Radića 170

31 410 Strizivojna

 s naznakom  «NE OTVARAJ –  natječaj za odgojitelja/icu – pripravnika/icu»


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Dječji vrtić Bajka Strizivojna, u slučaju potrebe, zadržava pravo provođenja testiranja za kandidate koji imaju valjanu prijavu. Vrijeme  i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeno na internetskoj stranici Dječjeg vrtića  Bajka Strizivojna.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvat će se na intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto Odgojitelj/ica – pripravnik/ca. 


Natječaj je objavljen na HZZ i oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.


Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili neprihvaćanja.


Više o mjeri „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo-javne službe“ objavljeno je na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje : https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/
U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

U Strizivojni, 6. kolovoza 2021. godine 

KLASA: 132-01/21-03/7

URBROJ: 2121/111-03-21-1

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Domagoj Stolnik, mag. iur.,v.r.