O D L U K U o izboru kandidata za radno mjesto ODGOJITELJ/CA na određeno puno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA
Dječji vrtić Bajka Strizivojna Braće Radića 170
31 410 Strizivojna
KLASA:112-02/23-01/03
URBROJ: 2121-111-03-23-7

U Strizivojni, 14. veljače 2023. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 57/22) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj 14. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za radno mjesto ODGOJITELJ/CA na određeno puno radno vrijeme

Na radno mjesto odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do 31.08. 2023. -1 izvršitelja/ica prima se:

Josipa Šimić

O b r a z l o ž e nj e

Natječaj za radno odgojitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, do 31.08.2023. -1 izvršitelja/ica, raspisan je 31. siječnja 2023. godine u trajanju od 8 dana od dana objave natječaja. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ), Javni natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenoj internetskoj stranici Vrtića.
Ukupno je zaprimljeno četiri (4) prijave.
Na temelju zaprimljene dokumentacije kandidata koji su zadovoljili uvjetima Natječaja, provedenog testiranja, odnosno intervjua s kandidatima i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće je donijelo odluku kao u izreci.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Domagoj Stolnik, mag. iur., v.r.