O D L U K U o neizboru kandidata za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA STRIZIVOJNA
Dječji vrtić Bajka Strizivojna Braće Radića 170
31 410 Strizivojna
KLASA:112-02/23-01/02
URBROJ: 2121-111-03-23-4

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13 i 57/22) i čl. 50. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj 27. siječnja 2023. godine donosi

O D L U K U
o neizboru kandidata za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023.

O b r a z l o ž e nj e

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2023. -1 izvršitelja/ica, raspisan je 9. siječnja 2023. godine u trajanju od 8 dana od dana objave natječaja. Sukladno čl. 26. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ). Javni natječaj je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na službenoj internetskoj stranici Vrtića.
Ukupno je zaprimljena jedna(1) prijava.
Na temelju zaprimljene dokumentacije kandidat nije zadovoljio formalnim uvjetima Natječaja i sukladno čl. 26. st. 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće je donijelo odluku o neizboru kandidata.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Domagoj Stolnik, mag. iur., v.r.