OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U 2022./2023. pedagošku godinu

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U 2022./2023. pedagošku godinu

Upisi djece za 2022./2023. pedagošku godinu provoditi će se od 09. svibnja 2022. godine zaključno s 23. svibnja 2022. godine.

U Dječji vrtić Bajka Strizivojna upisuju se djeca od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu i to u slijedeće programe:

 • Redoviti cjelodnevni 10-satni program njege, odgoja , obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi za jaslice i vrtić.
 • Redoviti poludnevni 5/6-satni program njege, odgoja , obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi za jaslice i vrtić.

U redovite programe vrtić upisuje djecu do punog kapaciteta grupa sukladno važećem Državnom pedagoškom standardu.

Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi Prijavu za upis u Dječji vrtić Bajka Strizivojna (u daljnjem tekstu: Prijava), obrazac Prijave nalazi se u prilogu,  roditelj može preuzeti Obrazac i u uredu administracije Vrtića radnim danom od 8:00-15:00.

Roditelj/skrbnik je dužan prilikom podnošenja Prijave priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. za dijete: rodni list, potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (preslika iskaznice imunizacije i potvrda o sistematskom pregledu djeteta),
 2. za dokaz prebivališta: osobna iskaznica za roditelje,
 3. za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata: preslika rješenja o statusu žrtve i invalida domovinskog rata,
 4. za dijete zaposlenog/ih roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju ili dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti – rješenje, obrtnica / dokaz o statusu poljoprivrednika,
 5. za dijete nezaposlenog roditelja: potvrda HZZZ ili elektronički zapis iz HZMO,
 6. za dijete samohranog roditelja: rodni list roditelja i smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (državna privremena alimentacija),
 7. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): rodni list roditelja i presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 8. za dijete čija su oba ili jedan roditelj redovni studenti/učenici: potvrda fakulteta/škole o redovnom školovanju,

 

 1. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece: rodni listovi za svu djecu
 2. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji: preslika rješenja ili potvrda Centra za socijalnu skrb,
 3. za dijete korisnika doplatka za djecu: preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za dijete,
 4. za dijete koje ima preporuku Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić: preporuka Centra za socijalnu skrb,
 5. za dijete s teškoćama u razvoju: preslika Nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb, za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Općine Strizivojna: rješenje/odluka/potvrda o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine).

 

Roditelj/skrbnik koji je upisao dijete u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u upisnom roku predati Zahtjev za nastavkom korištenja usluga vrtića za 2022./2023. pedagošku godinu (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Obrazac Zahtjeva nalazi se u prilogu, roditelj može preuzeti Obrazac i u uredu administracije Vrtića radnim danom od 8:00-15:00.

U trenutku predaje Zahtjeva roditelj- korisnik usluga dužan je podmiriti sva dugovanja prema Vrtiću.

Prijave za upis uz potpunu popratnu dokumentaciju i Zahtjev za nastavkom korištenja usluga vrtića zaprimati će se:

 

 1. osobno u prostorijama Dječjeg vrtića Bajka u radnom vremenu od 8:00 do 15:00, (kod osobne predaje sva dokumentacija treba biti predana u zatvorenoj kuverti),
 2. putem pošte (preporučeno) na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, B. Radića 170, 31410 Strizivojna s naznakom Prijava za upis- ne otvaraj
 3. putem e-maila: ravnateljica@djecjivrticbajka.hr (sve tražene dokumente je potrebno skenirati).

Nakon što se temeljem podnesenih Zahtjeva utvrdi broj djece koja nastavljaju korištenje usluga, utvrđuju se slobodna mjesta za upis prijavljene djece u novu pedagošku godinu.

Postupak upisa u Dječji vrtić Bajka Strizivojna provesti će se u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna.

Prednost pri upisu ostvaruje se sukladno Članku 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bajka Strizivojna koju je donio Osnivač.

Postupak upisa djece u programe Vrtića provodi Povjerenstvo za upis koje imenuje Ravnatelj svojom Odlukom u skladu s Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna.

Konačnu listu rezultata upisa objaviti će se najkasnije do 20 lipnja 2022. godine na Oglasnoj ploči i vratima vrtića, i na mrežnim stranicama Vrtića www.djecjivrticbajka.hr

Roditelji/skrbnici Upis potvrđuju Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga koji moraju potpisati najkasnije do datuma polaska djeteta u vrtić.Osim Ugovora iz stavka  1. ovog članka roditelji  su dužni obaviti inicijalni intervju s članovima stručne službe i potpisati Izjavu o ovlaštenim osobama za dovođenje i odvođenje djeteta  a sve do datuma polaska djeteta u vrtić.

 

Roditelj je dužan u upisnom roku predati Prijavu s potpunom dokumentacijom i Zahtjev za nastavkom korištenja usluga vrtića.

 

Prijave zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

PRILOZI:

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV Bajka Strizivojna

Prijavnica za upis svibanj 2022 

Odluka o upisima u 2022./2023. pedagošku godinu

Ravnateljica Dv Bajka Strizivojna

Ivana Šimić