JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-ODGOJITELJ/ICA za podršku djeci s teškoćama

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22) i članka 50. stavka 10. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 29. lipnja 2023. godine raspisuje

 

 

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Na radno mjesto:

ODGOJITELJ/ICA za podršku djeci s teškoćama-1 izvršitelj/ica ,na određeno – nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno,  za vrijeme trajanja Projekta (do 1.8.2023.), u produljenom radnom vremenu vrtića, a u svrhu provedbe Projekta „Poslijepodne iz   bajke“   koji   je financiran   sredstvima   Europskog   socijalnog fonda,  UP.02.2.2.16.0198

Poslovi i radni zadaci:

 • zadužen/a za pružanje podrške djeci s teškoćama u razvoju
 • zaduženi/e za poslove njege, skrbi, odgoja, naobrazbe te

socijalne i zdravstvene zaštite djece koja koriste usluge produljenog boravka

 • prati i procjenjuje aktualne djetetove potrebe, pravodobnost i kvalitetu njihova zadovoljavanja
 • kreira vremenski, materijalni i prostorni kontekst za povoljan razvoj djeteta
 • odabire adekvatne odgojno vrijedne sadržaje u skladu s uočenim potrebama, mogućnostima i interesima djece
 • pronalazi mogućnosti za obogaćivanje doživljaja djece (u dječjem vrtiću i izvan dječjeg vrtića)
 • individualno radi s djecom koja imaju posebne potrebe – podrška djeci s teškoćama
 • prati i procjenjuje uspješnost u realizaciji zacrtanih zadaća
 • planira i organizira različite oblike suradnje s roditeljima (radionice, kutić za roditelje, izbor stručne literature, pisani stručni materijali o životu i djelatnosti djece u vrtiću)
 • pomaže roditeljima u prevladavanju teškoća u prilagodbi djece te uključivanju u odgojno-obrazovni proces
 • potiče roditelje na sudjelovanje u kreiranju programa
 • individualno razgovara s roditeljima o odgojnim postupcima za zadovoljavanje potreba i interesa djeteta i roditelja
 • izrađuje program individualnog stručnog usavršavanja
 • prati stručnu literaturu
 • aktivno se uključuje u edukacije koje organizira dječji vrtić i druge institucije
 • prezentira dostignuća vlastite prakse i dječjeg vrtića
 • planira i realizira suradnju s osnovnim školama, vjerskim institucijama, kulturnim i umjetničkim institucijama, ekološkim organizacijama i drugim čimbenicima koji pridonose obogaćivanju odgojno-obrazovnog rada
 • prikuplja i obrađuje i dostavlja potrebne podatke u svezi s radom i poslovanjem

 

(evidencije o nazočnosti djece, brojna stanja djece i drugo po nalogu ravnatelja)

 • sustavno pratiti, bilježi i unapređuje stručni rad s djecom predškolskog uzrasta i roditeljima,
 • propituje i unapređuje rad s djecom s teškoćama u razvoju, istražuje i pronalazi kvalitetnija rješenja,
 • aktivno sudjeluje u izradi kurikuluma Dječjeg vrtića,
 • predlaže, unosi kvalitetne i stručne promjene u ostvarivanje Godišnjeg plana i programa Dječjeg vrtića,
 • snimanje, prezentacija i unapređivanje odgojne prakse odgojitelja u svrhu podizanja kvalitete suvremenog pristupa,

-obavlja i druge poslove za potrebe projekta po nalogu voditelja i ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom poslova

 

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim

propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja

 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku odgovarajuće isprave o završenom školovanju,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o radnom iskustvu:

-ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)

 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariju od 3

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9.

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave na natječaj kandidati dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, 31410 Strizivojna s naznakom „Natječaj za odgojitelja/cu – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića „Bajka“ Strizivojna – www.djecjivrticbajka.hr te oglasnoj ploči DV Bajka Strizivojna.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu , smatrat će se da je povukao prijavu.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

 

 

U Strizivojni, 29. lipnja 2022. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Stolnik, mag. iur.,v.r.