JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS-ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13., 98/19 i 57/22) i članka 50. stavka 10. Statuta Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna 29.lipnja 2023. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 

 

Na radno mjesto:

 

 

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA

 • 1 izvršitelj/ica ,na neodređeno nepuno radno vrijeme od 2 sata tjedno

Poslovi i radni zadaci:

 • brinut će o mjerama zdravstvene zaštite; mjerama higijene i mjera pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.
 • vodi brigu o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji,
 • nadzire pravovremeno obavljanje sanitarnih pregleda svih radnika u suradnji s voditeljima vrtića,
 • prati epidemiološku situaciju i provodi protuepidemijske mjere,
 • prati i promiče prehranu pazeći na kakvoću, kvantitetu i normative prehrane te učinak na rast, razvoj i zdravlje djece,
 • član HACCP tima,
 • nadzire kalorijsku, kvantitativnu i mikrobiološku ispravnost namirnica u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije,
 • nadzire distribuciju hrane u vrtiću te serviranje i konzumaciju obroka,
 • nadzire kuhinjski blok, te postupak s posuđem, način prikupljanja i uklanjanja otpadnih tvari,
 • prati nalaze Zavoda za javno zdravstvo,
 • vodi antropometrijska mjerenja i prati stanje uhranjenosti djece u suradnji s odgojiteljima,
 • prati djecu s ograničenjima u prehrani i kronično bolesnu djecu,
 • prati epidemiološku situaciju i poduzima mjere za suzbijanje zaraznih bolesti,
 • provodi i organizira preventivne aktivnosti, odnosno zdravstveno-odgojne zadaće u neposrednom radu s djecom, u suradnji s odgojiteljima,
 • provodi zdravstveni odgoj djece, roditelja i radnika,
 • vodi evidenciju djece s kroničnim bolestima i ograničenjima u prehrani ,
 • vodi evidenciju o sanitarno-higijenskom nadzoru,
 • vodi evidenciju o zdravstvenom pregledu radnika,

 

 • vodi evidenciju provedenog tečaja za stjecanje znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica,
 • ažurno vodi evidenciju o procijepljenosti djece u Dječjem vrtiću,
 • sudjeluje u izradi plana programa zdravstvene zaštite i njegovoj realizaciji,
 • u suradnji s članovima stručnog tima sudjeluje u prijemu djece s ograničenjima u prehrani ili kroničnim bolestima u vrtić,
 • uspostavlja suradnju s higijensko-epidemiološkom službom,
 • osobno se usavršava, te sudjeluje pri stručnom usavršavanju osoblja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja, a koji nisu predviđeni ovim opisom i popisom

 

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis
 • presliku odgovarajuće isprave o završenom školovanju,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o radnom iskustvu:

ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)

 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 25. stavak 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, sukladno članku 25. stavak 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od 3 mjeseca
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariju od 3

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9.

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostva rivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prijave na natječaj kandidati dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu Dječji vrtić Bajka Strizivojna, Braće Radića 170, 31410 Strizivojna s naznakom

„Natječaj za zdravstvenog voditelja/icu – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića „Bajka“ Strizivojna – www.djecjivrticbajka.hr te oglasnoj ploči DV Bajka Strizivojna.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu , smatrat će se daj povukao prijavu.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Bajka Strizivojna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima Dječjeg vrtića Bajka Strizivojna.

 

 

U Strizivojni, 29.lipnja 2023. godine

 

Predsjednik Upravnog vijeća Domagoj Stolnik, mag. iur., v.r.